31 januari 2018 door: T.Stegeman Het échte verhaal komt niet uit de verf

Het nieuwe jaar is voor de Bornse Courant anders begonnen. Grootadverteerder de gemeente Borne heeft haar wettelijke nieuws- en informatiepagina gegund aan de Denekampse ondernemer Heinink, uitgever van onder andere De Week van Borne. 

De  redactie van de Bornse Courant schrijft een brief naar het college en de gemeenteraad. Het gaat gonzen in Borne. Vele tientallen reacties volgen.

De fracties van D66, Borne-Nu en de SP reageren prompt. Zij vragen wat de ‘ware redenen’ zijn, ze zien geen ‘duidelijke evaluatie van tekortkomingen’ en geen duidelijke ‘waarom-deze-keuze’.

De vraag is wat hier écht achter zit. Het komt in het Politieke Beraad. Wat daar verteld wordt, is ook niet het échte verhaal.

 

“Ik betreur dat ik niet anders kan concluderen dat het riekt naar een soort van  vooringenomenheid, in ieder geval dat er sprake is van een gebrek aan zorgvuldigheid. Naar de reden kan ik slechts gissen.”

Het zijn de slotwoorden van de exploitant van de Bornse Courant Tonnie Stegeman,  die zich verweert tegen de gunning door het college van B en W van het wettelijke gemeentenieuws aan nieuwkomer De Week van Borne. 

Stegeman bestrijdt dat de BC eenzijdig heeft besloten de verschijningsdag van donderdag naar woensdag te vervroegen. “Ik heb daarover gecommuniceerd met de afdeling voorlichting en heb de drukkerij drie keer gevraagd het tijdstip van drukken aan te passen. Er kwam een akkoord. Het kwam niet terecht bij de burgemeester. Kennelijk is de communicatie bij de gemeente niet optimaal.”

Er volgt nog een gesprek. Daarin wordt gezegd dat er een aanbesteding komt.

Stegeman stelt zich te weer. Legt uit waarom hij niet ná DWvB wil uitkomen, toont aan dat plaatsing daarin geen ‘substantiële kostenbesparing’  oplevert, gaat in op het verspreidingsgebied en op de bezorging. “De BC verspreidt 100% van de gemeente, zelfs 250 kranten per post naar het buitengebied. Er is bij deze zogenoemde transparante  aanbesteding  geen verder onderzoek gedaan, wat volgens mij toch essentieel is bij dit soort aanbestedingen. En er is mij nooit gevraagd de verschijningsdag terug te draaien.”

Hamvraag voor hem is ook welke extra’s DWvB  zal bieden, extra’s die doorslaggevend zouden zijn geweest bij de gunning.

“Kennelijk is de communicatie bij de gemeente niet optimaal”

          Tonnie Stegeman

D66 vraagt bij monde van Ernst Janssen waarom er geen proces verbaal van de aanbesteding  is gemaakt. En is er wel voldoende gecheckt en juridisch en zorgvuldig gewogen?

Wendy Kits (CDA) wil meer weten over de haperende verspreiding van DWvB. Later zal ze als enige verklaren dat het college zorgvuldig en transparant heeft gehandeld.  Toon Peters (SP) zegt historisch besef te missen. Het gaat wel om een van de oudste kranten van Twente. De geboden extra’s noemt hij een ‘grijs gebied’. Henk van den Berg (Borne-Nu) vraagt of er wel een ‘uitdaging’ was om hiermee te komen.

“Ik wilde de nieuwe speler een kans geven”

Burgemeester Rob Welten

Welten herhaalt wat al eerder gememoreerd is. En hij wilde ‘de nieuwe speler een kans geven’. Een speler die ook nog eens een verschil biedt, vooral in de vorm van een substantieel bedrag. Hij benadrukt dat er sprake is geweest van een zorgvuldig traject. “Het is mensenwerk, ja, maar zorgvuldig aangepakt. Er is emotie. Maar ik moet zakelijk en voorspelbaar handelen. Het is ook een kwestie van goed met je geld omgaan zoals de raad ons altijd opdraagt.” En daarbij: er is niemand in dit huis te vinden om de Bornse Courant pootje te lichten. Overigens is een proces verbaal bij een meervoudige onderhandse aanbesteding niet verplicht.”

Twijfel

Van den Berg reageert. “Zorgvuldig? Daarover heb ik grote twijfel. Vooruit dan: dit is niet goed doordacht.” Hij vergelijkt het met het kopen van een auto. “Je koopt er een met slechte verlichting, terwijl je al een auto met slechte verlichting hebt. Waarom zou je dat doen?”

En het ontbinden van het contract? “De noodzaak daarvan ontgaat mij. Nergens liggen criteria vast. Over die eerdere verschijningsdag niet of over iets anders ook niet.”

Hier blijft het vooralsnog bij. Het komt niet in de raad. Naar verluidt gaan Borne-Nu en D66 aan de slag voor het opstellen van een motie/initiatief voor een overgangsregeling.

(js)

 

Is dat democratie?


Daar zit je dan, goed voorbereid en met een eerlijk en objectief verhaal tegenover de gemeenteraad van Borne. Een gemeenteraad waarvan verschillende leden,  voorafgaand aan dit beraad, al duidelijk hun afkeer hadden laten blijken van de wijze waarop het college van B&W omgesprongen is met de belangen van dit 115 jaar oude Bornse instituut.

Je wilt uitleggen hoe een en ander werkelijk gegaan is in de voorbije periode met betrekking tot het niet langer verschijnen van het gemeentenieuws in onze krant, na alle artikelen en interviews in de andere media. En inderdaad, ik mocht mijn zegje doen. (zie pagina 2 en 3).Vervolgens werden mij vragen gesteld door leden van de gemeenteraad. Tot zover alles goed. De leden van de diverse fracties konden vervolgens vragen stellen aan de portefeuillehouder burgemeester Welten waarin ze hem het vuur na aan de schenen legden. Daarop mocht de burgemeester dan weer antwoorden. Zoals dat een gladde en met veel ervaring pratende politicus doet werd er veel gepraat maar weinig gezegd. Constant voorbijgaand aan waar het nu werkelijk om gaat, ‘wat is de aanleiding geweest om de jarenlange band met de Bornse Courant te verbreken?’

‘De uitermate slechte communicatie tussen de afdelingen in het gemeentehuis, waardoor de burgemeester blijkbaar niet op de hoogste was van het vervroegen van de verschijningsdag, is volgens mij de hoofdoorzaak’.

Ik had allerlei uitspraken van de burgemeester en de vragen waarop hij eigenlijk geen antwoord had gegeven genoteerd om hem daarmee te confronteren, maar ik mocht niets meer zeggen!! Dat was het dan. 

Dit zal dan wel procedure zijn tijdens een politiek beraad maar dat is dan een slechte procedure waar snel iets aan gedaan moet worden. Ik dacht dat ‘iemand de mond snoeren’ alleen in dictaturen voorkwam, maar ook hier in Nederland gebeurt dat dus.

Tonnie Stegeman

 

“Nietszeggend en niet waar”


Voor de camera van RTV Borne steekt Tonnie Stegeman zijn grote teleurstelling niet onder stoelen of banken. Hij vindt de manier waarop het in het Politiek Beraad ging, te vaak ‘nietszeggend en ook niet waar.’

Er is bijvoorbeeld niet meer teruggekomen op de aanleiding, het eerder verschijnen van de krant. “De burgemeester wist van niets. Er was niet met hem gecommuniceerd. Jammer is dat ik na het verhaal tussen de raadsleden en de burgemeester niet meer mocht aantonen dat bepaalde zaken niet waar zijn.”

RTV Borne:  “Dat sommigen spraken over onderbuikgevoel, waar slaat dat op, denkt u?”

TS: “Ik sprak over vooringenomenheid. Waar dat aan ligt, hou ik maar voor me.”

RTV Borne: “Als de camera uitgaat?”

TS: “Laat ik dat maar niet doen.”

Tonnie Stegeman geeft wel prijs ‘dat we ons er niet bij neerleggen’.

“We beraden ons erover.”