22 maart 2018 door: T.Stegeman Geen besluit varkensstal voor de verkiezingen. Onderhandelingen lopen vast in voorzittersoverleg

Het gedoe rondom de varkensstal aan de Oude Bieffel begint steeds meer de vormen van een soapserie te krijgen. Er schijnt maar geen oplossing te komen. Afgelopen vrijdagavond zijn de fractievoorzitters bijeengekomen in een uiterste poging om de ongewenste situatie van de varkenshouderij op te lossen. 

Frans Edelijn, voorzitter van de wijkvereniging Stroom Esch, volgt de ontwikkelingen op de voet en deelt zijn zorgen op de website van de wijk.

In een eerder stadium is het College, op aandringen van de fractievoorzitters,  in gesprek gegaan  met Kuiphuis, de eigenaar van de varkenshouderij, zo laat hij in een nieuwsbrief weten, om te verkennen of er mogelijkheden waren om deze naar een andere locatie  te verplaatsen. Er lag een voorstel op tafel, maar de wensen van  Kuiphuis waren van dien aard dat hiervoor uiteindelijk geen akkoord  door de fractievoorzitters  is gegeven. Ondanks  het  vergaande voorstel dat op tafel lag, wilde hij ook de huidige varkensstal in eigen bezit  houden of op zijn minst na afbraak van de stal de onderliggende gronden behouden. Dat de huidige stal mogelijk op termijn in handen zou kunnen komen van de fam. Hoedemaker was voor Kuiphuis onbespreekbaar!’’

Een meerderheid van de fractievoorzitters heeft onder aanvoering van Borne Nu het college de opdracht gegeven om te komen tot verplaatsing van de varkenshouderij gezien de stankoverlast en grote gezondheidsrisico’s  waarmee de direct aanliggende woonwijk de Stroom Esch en de  omwonenden  in de Bornse Flieren  te maken zullen krijgen.  ‘’De fractievoorzitters van het CDA en GB90  hebben te kennen gegeven niet accoord te kunnen gaan. Met de steun van Borne Nu, D66,  SP,  PvdA en VVD is er net geen meerderheid in de raad om de fouten die in het verleden zijn gemaakt  bij de herziening van het bestemmingsplan eveneens te herstellen.

Destijds is besloten om de bestaande kavel in tweeën te delen, waardoor de huidige problematiek is ontstaan’’, legt hij uit. Het aantal voor- en tegenstemmers in de gemeenteraad is op dit moment precies gelijk, waardoor  er voor de komende verkiezing  geen definitieve keuze gemaakt kan worden. Afhankelijk van de komende verkiezingsuitslag kan de volgende gemeenteraad mogelijk wel een meerderheid van zetels behalen om uiteindelijk  de enig juiste beslissing te nemen t.w. weg met de varkensstal aan de Oude Bieffel. Er zijn inmiddels meer dan 15 zienswijzen bij de gemeente ingediend.

In de tussentijd zijn er in de varkensstal aan de Oude Bieffel al varkens geplaatst nog voordat de vergunning onherroepelijk is. In een brief aan het College van GS d.d. 21 september 2017 heeft de eigenaar van de varkensstal aangegeven dat het project zal aanvangen nadat de omgevingsvergunning beperkte milieutoets is verleend en onherroepelijk is geworden. Dat is nog niet het geval.

‘’Omdat  in de huidige stal nog diverse aanpassingen moeten worden aangebracht om te voldoen aan de verleende vergunning verbaast het ons dat de gemeente niet daadkrachtig optreedt en handhaaft!  De in de vergunning genoemde mestkelders ontbreken en met de betonverharding achter de stal is zonder bouwvergunning begonnen.  Ook is het bouwwerk niet conform de verleende bouwvergunning gebouwd.’’

Kuiphuis heeft honderd varkens in de loods geplaatst een dag voordat de hoorzitting voor een ontwikkelstop bij de rechtbank in Zwolle diende.  De gemeente is meerdere keren door verschillende partijen gevraagd om Kuiphuis te dwingen zich te houden aan de verleende vergunning, maar hier is tot op heden nog geen actie ondernomen c.q. gehandhaafd.

Henk van den Berg, fractievoorzitter van Borne-Nu is het helemaal eens met de inhoud van de brief, die binnen het college voor behoorlijk wat commotie heeft gezorgd. ‘’Dat verbaast me, het is immers een exacte verwoording van het proces zoals dat heeft plaats gevonden. Er is niets gehandhaafd, men heeft het gewoon laten gebeuren. Als de VVD met twee raadsleden had kunnen stemmen was ons voorstel er door geweest en hadden we actie kunnen ondernemen!’’ Leny Zomer (D’66) vindt het vooral een triest verhaal. ‘’Het was mooi geweest wanneer we een besluit hadden kunnen nemen, maar nu moet de nieuwe raad na de verkiezingen hiermee zou gauw mogelijk aan de slag! Het is nu tijd voor actie!’’

Reactie Wethouder Kotteman

Wethouder Michel Kotteman, lijsttrekker van GB’90 is niet blij met de brief van Frans Edelijn. ‘’Het is een eenzijdig verhaal, het was beter geweest om ook even met ons in gesporek te gaan, dan had ik uit kunnen leggen dat de zaak toch iets genuanceerder ligt.’’ Volgens Kotteman is dit een zeer complex verhaal, waar meerdere oplossingsmethoden mogelijk zijn. ‘’We hebben Kuiphuis een aanbod gedaan waar hij niet op in is gegaan. Dat wil niet zeggen dat er nu niets meer kan. We zijn nog in overleg.’’ Verder verklaart Kotteman dat Kuiphuis zijn varkenshouderij mag opstarten, de rechter heeft immers de plannen goed gekeurd. ‘’Er kan wel bezwaar gemaakt worden en dat gebeurt ook, maar daar moet de rechter zijn oordeel over vellen. Tot zolang mag de ondernemer zijn gang gaan!’’