4 juli 2018 door: T.Stegeman Inpassingsplan Elhorst Vloedbelt “ De toekomst samen uitrollen”

Vloedbelt. Zo heet woensdagavond de bijeenkomst in het Sindron in Zenderen. ‘Veel publiek’ komt er niet op af. Een man of dertig. Buiten nodigt het weer uit om ‘thuis in de tuin een ijsje te eten’. De verdwaalde toehoorder die dat zegt zal amper halverwege uitroepen ‘wat het nog uitmaakt wat wij ervan vinden’. 

Er is al zoveel gezegd. Het is overzichtelijk en kleurrijk vastgelegd in een tabel. ‘Het’ staat dan voor resultaten partcipatieproces. Ze moeten de provincie sporen geven voor het aanstaande inpassingsplan.

Kardinale zaken zijn onder meer Zenderen als duurzaamste dorp, de functionele ontwikkeling van de Elhorst Vloedbelt, waarbij vooral ook gekeken wordt naar natuur en beleving, de landschappelijke inpassing en de infrastructuur.

Zaken als alternatieve invulling van de locatie of het terrein teruggeven worden met rood aangeven als niet uitvoerbaar.

Groen overheerst: uitvoerbaar. En anders krijgen ze wel de kwalificaties in overweging nemen dan wel onderzoeken. “Twence wil daarover meepraten”, wordt nadrukkelijk medegedeeld. De afvalverwerker zit te springen om een ‘mestfabriek’ op de Elhorst Vloedbelt.

Wethouder Michel Kotteman heeft het van tevoren al gezegd: “We gaan met elkaar in gesprek. Met de provincie, met Twence, met Zenderen”. Deze avond bezigt hij de volzin: “Zo dicht mogelijk met elkaar invulling geven aan en in gesprek blijven over de Elhorst Vloedbelt op basis van alle betrokken belangen”. Samen uitrollen, noemt hij het ook wel.

Kotteman laat overigens niet onvermeld dat de gemeente het allemaal zelf had willen doen. “Maar wel zijn overrulled.” De provincie overtroefde als hoger overheid de gemeente als lagere overheid en greep naar de mogelijkheid een inpassingsplan te maken. Dat wil niet zeggen dat de gemeente stil zit. Vooral ten aanzien van duurzaamheid gaat de gemeente aan de slag. “Gaat het over een energiepark, dan zijn we daarover in gesprek met Twence”, meldt Kotteman. “In de kinderschoenenfase.” En in het besef  dat “we niet de illusie hebben dat we iedereen gelukkig maken”.

Provinciewoordvoerder Esther Eggink schetst de procedure. Het gaat om te beginnen om 19 juli. Dan ligt het ontwerp inpassingsplan, plus de milieu  effect rapportage, plus de omgevingsvergunning ter inzage. “U heeft acht weken de tijd om te reageren. Komt dat niet goed uit, vraag dan uitstel om later met een reactie te komen.” Wellicht weer in het Sindron is er op 24 juli nog een informatiebijeenkomst.

Na de zomer, richting december wordt genoteerd hoe de ‘inspraak’ verwerkt is. In die maand nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de mestverwerkingsinstallatie.

Wethouder Herman Mulder (Infrastructuur) verduidelijkt zijn positie. “Ik ga door met de klus waarmee ik bezig ben.” Over stappen die hij heeft gezet. Waaronder gesprekken met omliggende gemeenten.

De verkeersproblematiek in Zenderen ‘aan de Elhorst Vloedbelt koppelen’….. Nee, niet doen, concludeert Mulder. “Het gaat hier om de autonome groei van het verkeer. Dat is een regionale zaak.”

Hij haalt er de Regio Twente bij. Al sinds 2014 ligt er ‘iets’ dat de Twentse werklocaties moet verbinden, de ‘regionale kaart’.

Mulder verwacht binnen drie weken met meer informatie naar buiten te kunnen komen. Een ‘belangrijk gegeven’ daarbij is dat het Rijk Azelo/Buren wil aanpakken.

Op raadsniveau is het niet gelukt tot één standpunt te komen, houdt Mulder zijn gehoor voor. De gemeente gaat volgens het coalitieakkoord door met de Verbindingsweg. Met twee bogen om Zenderen heen? Dat zijn twee vraagtekens.

Hoe college en raad dan tegen het inpassingsplan ten gunste van Twence aankijken? Op 3 juli in de raadsvergadering doen zij een poging om tot een eensluidend standpunt te komen. Heel licht schemert door dat de raad als bevoegd gezag toch nog zelfstandig een procedure kan starten.

Uit de zaal kwam het signaal om mee te denken en mee te praten. “Er liggen nog vragen. Er is misnoegen.”

Kotteman en Mulder: “Nodig ons nog maar vaker uit”.

Wordt, hoe dan ook, vervolgd. Wat daar op de Elhorst Vloedbelt gebeurt, moet het Bornse kerkdorp ook kansen bieden.

(js)