8 mei 2019 door: T.Stegeman Regionale krant onthult druk Twence in kwestie mestvergister

Prominent op de voorpagina van vorige week woensdag heeft De Twentsche Courant Tubantia onthuld dat de provincie in de kwestie mestvergister Borne onder druk van Twence passeerde. De afvalverwerker dreigde een streep te halen door het plan voor een dergelijke installatie op de Elhorst/Vloedbelt in Zenderen. Een dag later plaatst de regionale krant over twee pagina's een reconstructie van hoe Twence en Overijssel Borne buitenspel zetten. De krant zegt de onthulling te baseren op stukken die via de Wet openbaarheid van bestuur en door tussenkomst van de rechter binnengehaald zijn.

Twence laat eind 2017 weten af te zien van de vergister, als de provincie de gemeente Borne niet buitenspel zet. Amper een week later besluiten Gedeputeerde Staten van Overijssel Borne links te laten liggen en maken zij een PIP, een provinciaal inpassingsplan. Twence, zo geeft DTCT aan, werd 'op diverse momenten bij dit bestuurlijke proces betrokken'. Het bedrijf oefende druk uit om de komst van de mestvergister mogelijk te maken.

Borne vocht twee jaar geleden bij de Raad van State de bouw van de mestvergister met succes aan. En stelde vervolgens voor met de provincie een 'open proces' aan te gaan. Twence bemoeit zich ermee. GS krijgt te horen dat Twence 'vanwege de onzekere toekomst' niets ziet in een nieuw traject samen met Borne. In een nota staat: "Twence geeft aan dat zij het initiatief dan niet doorzetten en hun aandeelhouders hierover informeren". De provincie zwaait met haar belangen. DTCT: Maar keihard zijn die belangen niet, zo blijkt uit vertrouwelijke documenten. In een juridische bijlage wordt verwezen naar het voorbeeld van windmolens. "Het bouwen van een mestvergister zou daar ook onder kunnen vallen", is de inschatting. Twence heeft belang bij een snel besluit. De afvalverwerker is bang 21 miljoen euro rijkssubsidie mis te lopen. Zonder die subsidie is de mestvergister niet rendabel en zou Twence alsnog moeten afzien van de bouw. De provincie die haast wil omdat zij 'frustrerende' acties van Borne vreest, stelt voorop dat de vergister bijdraagt aan het verminderen van het mestoverschot. En het met de mest geproduceerde gas levert een bijdrage aan de energietransitie. Over de belangen van Zenderen noemen GS het slechts 'bijzonder' dat de gemeente Borne 'geen beeld heeft van de tegenstanders, hun belangen en motieven'. En dan is er ook nog een mail waarin staat dat "haast is gelegen in het feit dat de raad en het college van Borne geen juridische ruimte mogen krijgen om een zelfstandig open proces op te starten". En daarbij zou Borne dreigen het bestemmingsplan voor de Elhorst/Vloedbelt te vernieuwen, zónder rekening te houden met de komst van de mestvergister.

Door DTCT gevraagd naar reacties, zegt Twence: "Zo is het niet gegaan. Wij nemen daar afstand van. De provincie is bij ons gekomen met de boodschap 'kunnen wij niet in gesprek?' Het is absoluut zonder druk gebeurd. De provincie heeft een volledig zelfstandig besluit genomen." De provincie antwoordt: "Wij herkennen ons niet in het beeld dat we door Twence of welke partij dan ook onder druk zijn gezet. Het besluit om een provinciaal inpassingsplan te starten is ingegeven door de grote provinciale belangen die spelen".

Borne doet er het zwijgen toe.

Reacties Twence: "Zo is het niet gegaan. We nemen er afstand van". Provincie: "Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld".