3 juli 2019 door: T.Stegeman Begroting móét en zál sluitend zijn

Wethouder Herman Mulder die over financiën gaat denkt met keuzes, ingrijpende maatregelen en, in cijfers, met 4 miljoen euro het financieel perspectief 2019 – 2023, de begroting voor die jaren,  sluitend te krijgen. Hij denkt het niet alleen, hij vindt, net als zijn medecollegeleden, dat het zo moet. Daarmee werkt hij gemiddeld jaarlijks een structureel tekort van 2,5 miljoen euro weg en heeft hij voor de ‘ambities uit het raadsakkoord’ 1,5 miljoen euro per jaar achter de hand.

Dat laatste, waarvoor precies? In ieder geval om, voorlopig in bedekte termen, “wel voldoende voor de Bornse samenleving te blijven bereiken”.
Dat betekent keuzes maken. Onontkoombaar, absoluut nodig om weer een structureel sluitende meerjarenbegroting te hebben en de vermogenspositie van de gemeente gezond te houden.

Met 4 miljoen is het haalbaar, de raad is aan zet

Een voorproefje vond eerder al plaats. Het college en een groot deel van de raad brainstormden daarover aan de hand van verschillende thema’s en stellingen. “Het leverde een richting op”, meldde het voltallige college vorige week in het persgesprek. “Waar kunnen we sleutelen?” Met in het achterhoofd met open vizier naar de begroting kijken en het sociale gezicht van Borne voor ogen houden.
De komende tijd worden concrete voorstellen voorbereid. Zoveel mogelijk in samenwerking met partners in de samenleving. Over kosten, opbrengsten en gevolgen. Omzichtig, maar wel (doel)treffend. Je kunt wel zeggen, daar en daarop gaan we bezuinigen. Maar als die bezuinigingen binnen de kortste keren  weer extra geld vragen omdat bijvoorbeeld onderhoud uitbleef, ben je nog verder van huis, klinkt in het persgesprek. En: “Niets investeren? Nee! Wat nodig is gaat gebeuren.”

Voorstellen
Het is de bedoeling dat na de zomer voorstellen naar buiten komen. Die worden dan door de raad met inwoners en ondernemers besproken. In november moet er een structureel sluitende begroting liggen die dan door de raad kan worden vastgesteld.

^