30 oktober 2019 door: T.Stegeman Westelijke Randweg ‘eerste stap’

Jan Stoop

Het knooppunt A1/A35 rond Azelo en Borne staat al enige tijd te boek als een knelpunt. Er wordt gezocht naar een oplossing. Vooruitlopend daarop  willen het Rijk, de provincie Overijssel, de Regio Twente en deelnemende gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Tubbergen een tracéstudie naar een westelijke randweg tussen Almelo en Hengelo. Dat heet kijken naar de ‘onderliggende wegenstructuur’.

Heeft dat gevolgen voor de Totaalvisie  van Borne willen in het verlengde daarvan op hun beurt de Bornse coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu door het college van B en W onderzocht zien. “Een westelijke randweg is een stuk dichterbij gekomen”, vinden zij. Er zou zelfs sprake zijn van een ‘stroomversnelling’.

Het is de aanleiding, aldus CDA-fractievoorzitter Bert Oude Lansink namens de drie partijen, om B en W op te roepen na te gaan of deze ontwikkeling gevolgen heeft voor de Totaalvisie over maatregelen voor het spoor, dat een barrière vormt op niet minder dan vijf  gelijkvloerse kruisingen met wegen in Borne. “Het zou onverantwoord zijn om daar zonder meer aan voorbij te gaan”, aldus de CDA-voorman letterlijk.

Begin vorige week antwoordde het college. Het wijst erop dat de westelijke randweg al sinds 2012 in de gemeentelijke Mobiliteitsvisie 2012 – 2020 is opgenomen en later ook in Structuurvisie 2030. Mét daarbij de verwachting dat de aanleg van die weg niet op korte termijn zou plaatsvinden. Vandaar het initiatief om een Verbindingsweg met een spooronderdoorgang te realiseren. Die weg zou tevens het regionale verkeer om Borne leiden. En het kon op kortere termijn gebeuren.
Het college deelt de mening dat onderzoek uitwijst dat de westelijke randweg – en daarmee ook de knip in de Rondweg, de N743 – een stuk  dichterbij is gekomen. Het zou betekenen dat de Verbindingsweg ‘veel minder gebruikt gaat worden’. Maar nog wel zorgt voor een oplossing van de spoorse doorsnijding.

Tunnel
Regionaal verkeer zal de westelijke randweg om Zenderen gebruiken, waardoor de verkeersdruk waar het nu zoveel last van heeft, vermindert. Voor het Bornse verkeer is evenwel nog een tunnel nodig meent het college. Al het verkeer, waaronder groot vrachtverkeer, hulpdiensten, hoge brandweerwagens, kan dan ongehinderd het spoor passeren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet dat wel in en heeft daarvoor bijna 14 miljoen euro beschikbaar gesteld. Omdat het nu vooral gaat om de regionale verkeersfunctie van de westelijke randweg vindt het college het verstandig om te onderzoeken of de spoorse doorsnijding ter hoogte van de Molenkamp elders kan. “Bijvoorbeeld ter plaatse van een bestaande overgang”, aldus B en W.

Minder noodzakelijk
Samenvattend noemt het college het aanleggen van de westelijke randweg de ‘eerste stap’. Hiermee komt een afwaardering/knip van de huidige N743 door Zenderen en Borne dichterbij. De Verbindingsweg is minder noodzakelijk voor het doorgaand verkeer. Het college spreekt over ‘temporiseren’, verder in de tijd wegzetten.  Blijft liggen het oplossen van de spoorse doorsnijding. Een dezer dagen stuurt het college een stappenplan voor een alternatief – mogelijk bij de bestaande overgang aan de Oonksweg – naar de raad.