8 juni 2021 door: T.Stegeman Nieuwe school op Bornsche Maten

door Annemarie Haak

 

Als de plannen doorgaan, dan wordt de Beekparkschool uitgebreid met vier lokalen en komt er een nieuwe school met veertien lokalen in de nieuwe wijk de Horsten.

 

Het ontwerp bestemmingsplan is klaar maar het moet nog een goedkeuring krijgen. Zeker is al wel de uitbreiding van de Beekparkschool. Hier worden vier lokalen bijgebouwd in de vorm van een Twentse schuur, zodat het goed bij het hoofdgebouw past. De school kampt al geruime tijd met ruimtegebrek. Eigenlijk worden er drie lokalen bijgebouwd, omdat de school tevens een eigen unit als lokaal in gebruik gaat nemen. Tevens wordt er gewerkt aan een onderwijsplein. Het geheel moet volgend jaar klaar zijn.

 

Bovendien bestaan er plannen om een nieuwe school te bouwen in de Bornsche Maten. Dit om de huidige basisschool te ontlasten. Gemeente, scholengemeenschap Brigantijn en de beide scholen staan borg voor dit initiatief.  De nieuw te bouwen school moet een gebouw worden met veertien lokalen. De verwachting is dat deze school in 2023 klaar zal zijn. Zoals bekend kampt de Vonder met ruimtegebrek. Een eerder plan om een extra verdieping op het schoolgebouw te bouwen werd afgeketst, omdat dit bouwtechnisch niet mogelijk bleek. De school heeft reeds een dependance aan de Piepersveldweg, maar ook dit is niet voldoende om het leerlingenaantal in deze snel groeiende wijk op te vangen. En dat zal nog meer gaan worden de komende jaren, omdat er nog steeds volop gebouwd wordt en waarschijnlijk ook nog gaat worden. Er staan immers nog extra 400 woningen op de rol. Daarom wordt er nu gekozen voor een nieuwe school aan de Hemmelhorst 9. Bouwtekeningen zijn nog niet bekend, het is de bedoeling om dit project samen met omwonenden op te zetten en uit te werken. Vast staat wel dat deze nieuwe school zal gaan functioneren onder basisschool de Vonder.  Het complex kan dus gezien worden als een uitbreiding van de bestaande school. De school wordt ondergebracht bij scholengemeenschap de Brigantijn die ook de andere scholen in Borne beheert. Met deze nieuwbouw denkt men het onderwijspeil op peil te hebben in de wijk.

 

Hoe staat het met de andere scholen?

 

Nu we het toch over scholen hebben, kijken we even naar de andere kant van Borne naar het sportcomplex ’t Wooldrik. Hier zou een masterplan gerealiseerd worden met daarbij de bouw van een integraal kindcentrum (IKC), een school met kinderopvang en BSO. De basisscholen Jan Ligthart en Oldhof zouden gezamenlijk hun intrek nemen in dit nieuwe complex. Met name de Jan Ligthart heeft een schoolgebouw dat hoognodig aan vervanging toe is. In de jaren 60 gebouwd als semipermanent is het door de jaren heen al heel vaak opgelapt. Bovendien zijn er diverse noodlokalen bijgebouwd, steeds met het vooruitzicht op een nieuw gebouw.  Je mag met een gerust hart stellen dat dit pand aan het eind van zijn latijn is, het is schoon op! De Oldhof is aanzienlijk jonger en ziet er beter uit, maar voor beide scholen zou het goed zijn wanneer er nu eindelijk een beslissing genomen gaat worden. Echter het plan is op losse schroeven komen te staan vanwege de financiële positie van de gemeente Borne. Er zijn inmiddels vier varianten opgezet die betrekking hebben op het plan. Voor de scholen zijn er twee heel belangrijk: de bouw gaat door zoals in eerste instantie gepland of er wordt gekozen voor een alternatieve locatie en dat zou het terrein zijn tussen Ridderspoor, Azelosestraat, Anemoon en Lupine. De huidige locatie van de Jan Ligthart. Eind juni zullen er naar verwachting knopen worden doorgehakt.