21 februari 2018 door: T.Stegeman Stroom Esch tekent bezwaar aan tegen komst varkensstal

De wijkvereniging Stroom Esch heeft een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente tegen de goedkeuring die onlangs is verleend om een biologische varkenshouderij op te zetten aan de Oude Bieffel met 500 varkens. De wijkvereniging blijft van mening dat een (biologische) varkenshouderij op deze plek zo dicht bij de bebouwing  zeer onwenselijk is. ‘’Een dergelijke stal past volstrekt niet zo dicht bij de woning van de buren waar de varkens stinkend en schreeuwend tot aan hun erfgrens lopen en op slechts 25 meter van het terras achter hun woning verblijven’’, verklaart wijkvoorzitter Frans Edelijn. ‘’ Ook ligt de stal veel te dicht bij de omliggende woningen van de Bornse Flieren.  Een hoop “gedoe” zal op deze wijze de komende jaren niet uitblijven!”

De belangrijkste reden om een bezwaarschrift in te dienen is het feit, dat er onaanvaardbare gezondheidsrisico’s dreigen. Omdat de 500 biologische varkens veelal buiten de stal zullen vertoeven  (normering SKAL) zal dit onherroepelijk leiden tot situaties, die voor de wijkvereniging onacceptabel zijn en niet bevorderend  voor een gezond, woon- en leefklimaat.

In een onderzoek van Wageningen UR Livestock Research van november 2009, dat gaat over blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij staat beschreven dat  er bij deze varkenshouderijen een verhoogd risico bestaat op het ontwikkelen van longaandoeningen. Blootstelling aan fijnstof is er aanzienlijk hoger dan in de wetenschappelijke literatuur  voorgestelde streefwaarden.  ‘’Uit het door de gemeente aangevraagde onderzoek bij de GGD  d.d. 14-11-2017, wordt vermeld dat er nauwelijks sprake is van gezondheidsrisico’s . We kunnen echter nergens lezen dat  dit onderzoek  betrekking heeft op  een varkenshouderij met vrije uitloop’’, aldus Edelijn.  ‘’We zetten dan ook grote vraagtekens bij dit GGD advies.’’

Door de aanwezigheid van 500 biologische varkens zal er een forse toename ontstaan van vliegen in de omgeving. Dit zal leiden tot overlast. Omdat  het dak van de varkensstal deels open is zal stank en fijnstof door het dak omhoog stijgen  en door met name de westenwinden als  zeer hinderlijk en risicovol worden ervaren.

Door hormonaal gedrag bespringen opgroeiende varkens van een maand of drie  elkaar wat gepaard gaat met veel geschreeuw. Deze jonge varkens produceren met gemak 80 Db geluid hetgeen tot veel overlast en ergernis zal leiden bij de aan- en omwonenden.  ‘’Het bespringen zal naar mate jonge gelten en beren bij elkaar worden geplaatst nog veel erger zijn. Ook zal sprake zal zijn van stank en fijnstof overlast die buiten de stal wordt geprodueerd.’’

De wijkvereniging vreest bovendien voor toename van verkeersoverlast, wanneer de bouw van de varkensstal door  zou gaan. Immers over het kleine weggetje, dat nu voornamelijk wordt gebruikt door fietsers en wandelaars,  moeten straks grote wagens rijden die  zorgen voor aanvoer  van voer en stro, afvoer van  mest, het brengen van jonge biggen en afvoeren van varkens voor de slacht.  Het  te smalle weggetje is  in de huidige situatie ongeschikt voor deze voertuigen en zal, volgens de wijk voor veel schade aan onder meer  de bermen zorgen.

‘’Het is wrang te moeten constateren dat in de regeringsverklaring van het huidige kabinet maar liefst € 200.000.000 beschikbaar komt voor sanering van overlast gevende varkenshouderijen en dat het College van de gemeente Borne nu een overlast gevende varkenshouderij dicht bij de woonbebouwing  toestaat.‘’ Edelijn pleit daarom voor het terugbrengen van de gesplitste kavel  naar de oorspronkelijke omvang en dat de huidige varkensstal in handen komt van de buren zodat deze hun plannen voor een paardenhouderij kunnen realiseren.  ‘’De stal kan dan worden omgebouwd tot een overdekte manege waar veel wijkbewoners graag naar toe zullen gaan en deze ontwikkeling zal beslist op support van de wijkbewoners  en de omwonenden kunnen rekenen.’’ Edelijn hoopt dat hiervoor voldoende politiek draagvlak zal zijn.

A.H.